Astrologen setter lyset på sjelen

Dame sitter og mediterer
Foto: Schutterstock

Vi ville være godt hjulpet om vi kunne styrke vår forståelse for og kontakt med sjelen, hevder Dr. Gisle Henden, som har sett nærmer på hvordan astrologien kan gi en dypere innsikt.

 

Hva er sjelen? Hvilke kvaliteter har den? Finnes det kun en sjel? Har dyr og planter sjel? Det er ikke bare religiøse mennesker som er opptatt av slike spørsmål. Filosofer, psykologer og mange av oss som jobber i alternativbransjen setter også sjelen på agendaen.


Det finnes veldig mange tilnærminger og her skal vi presentere kun ett lite utdrag fra et større perspektiv forankret i Teosofi og Antroposofi. I møtet mellom ånd og materie, mellom faderen og moderen, yin og yang, lys og mørke, pluss og minuspolene på et batteri oppstår en gnist, en glød, lys, kjærlighet, bevissthet, et barn, en sjel. Denne kan være mer eller mindre sterk og klar, avhengig av likevekten og samarbeidet mellom de to poler i det ene liv. Det finnes kun en sjel.

Det helt avgjørende og springende punkt er at sjelen kommer til uttrykk på forskjellig vis avhengig av hvilket naturrike den virker igjennom. Grovere livsformer responderer annerledes enn finere former. Hvordan arter så dette seg i praksis? Vi kan antyde at sjelen har tre særlig sentrale kjennetegn; bevissthet, lys og sensitiv respons. La oss se på disse i tur og orden.

Bevissthet
Bevissthet eller oppmerksomhet finnes i alle naturriker. I mineralriket, fysikken, kjemien og biologien ser vi at atomet, molekylene og cellene reagerer og inngår i ulike mønstre og former. I planteriket resulterer dette i de ulike farger og særpreg som vokser fram. I dyreriket har vi instinkt og flokkmentalitet. Dyr er ofte veldig oppmerksomme på omgivelsene. I menneskeriket utvikles etter hvert det mer dyriske og instinktive til selv-bevissthet.

I forlengelse av dette har vi den oppmerksomhet vi kaller gruppebevissthet, eller evnen til å tenke på fellesskapets beste. De tolv tegn i astrologien beskriver tolv distinkte typer bevissthet. Noen eksempler kan være oppklarende. Krepsen er masse-bevissthet. Tvillingen er bevissthet om dualitet. Løven er den individuelle, intelligente selv-bevissthet. Vannmannen er den mer universelle gruppebevissthet.

 

Lys
Lys eller utstråling finnes også i alle naturriker. Ser vi på en stjerne, som f.eks. vår sol, så er den ikke spesielt lyssterk, sammenlignet med f.eks. Sirius. Månen derimot, utstråler ikke eget lys. Dypt nede i havet har vi lanternefisken som stiller med eget lys i mørket. Ildfluer har vi vel alle sett og de sender ut et egenprodusert, intenst gulgrønt lys. Fenomenet kalles bio-luminescens og finnes også hos andre organismer som, fisker, snegler, bakterier, sopper og noen andre insekter.

Beveger vi oss over til menneskeriket så kan vi jo spørre oss selv hvor opplyste vi er og om vi har utstråling? Hvor mange watt er det på pæra? Er vi en stjerne i eget liv, eller har vi falmet? Kan man kjøp en stjerne eller et større lys og klarhet i eget liv? Platon ga oss helt klare råd på veien mot et større lys, i sin hulelignelse. Det sentrale punkt er sinnets orientering.

Ser vi ned i hulen på de mange filmer og bilder vi tar og omgir oss med, eller ser vi opp og ut av hulen, mot solen?

Ser vi mot livets form-side og det som formørker vårt sinn, symbolisert av månen, eller mot et større lys, symbolisert av solen?

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

De tolv tegn i astrologien beskriver tolv distinkte typer lys. Noen eksempler kan være oppklarende. Krepsen er det uklare lys som finnes inne i formen. Skorpionen er dagens lys hvor det som tidligere var ubevisst og skjult blir løftet opp og bevisstgjort. Steinbukken er innvielsens lys, et resultat av innsikt i det transpersonlige og metafysiske.

Sensitiv respons
Vår sensitive respons på det indre og ytre liv gir oss kunnskap om den verden vi lever i. Vår sensitive respons er kjennetegnet av håp og frykt, lykke og depresjon, tiltrekning og frastøtning og det som finnes midt i mellom.

Hva er det vi har lyst på og begjærer?
Hva er det vi strekker oss mot?
Hvilke behov må tilfredsstilles?
Hva kjennetegner vår persepsjon?
Hvilke minner fester seg i vårt indre?


I mineralriket responderer enkelte grunnstoffer på hverandre. Ser vi på planteriket er det tydelig at sensitiv respons er utbredt. Mange planter strekker seg mot varmen og solen. De åpner opp om dagen og lukker igjen om natten. I dyreriket ser vi hvordan husdyr responderer sensitivt på sin eier. Noen kan sågar forstå hva vi sier og følge opp med handling.

I menneskeriket ser vi hvordan mange her i Skandinavia valfarter til varmere strøk for å nyte solens varme og lys. Også vi responderer på solen ved å åpne opp og brette oss ut på stranden. Færre responderer bevisst på det indre lys og det sol-tegn de er født i. Vårt sanseapparat og sensitive respons gjennomgår en utvikling. De fem fysiske sansene fungerer annerledes på de høyere plan. Så lenge vi kun trekker veksler på de fem fysiske sansene så er det ofte smak og behag som styrer våre liv.

 

 

Fysisk Følelsesmessig/Astralt   Mentalt Transpersonlig
Hørsel Klarhørsel Høyere klarhørsel Telepati
Berøring Psykometri Høyere psykometri Healing
Syn Klarsyn Perspektiv Intuisjon
Smak Forestillingsevne Skjelneevne  
Lukt Følelsesmotivert idealisme Dømmekraft Idealisme

 

Sjelen i mennesket
Mennesket er både et dyr, et menneske og en sjel. Sjelen kommer derfor til uttrykk på mange måter i oss. Vår sensitivitet setter oss i stand til å gjenkjenne samt respondere på henholdsvis den dyriske sjel og sjelen på sitt eget transpersonlige plan. I mellom disse to har vi det blandingsprodukt vi kaller den menneskelige sjel.

La oss først se nærmere på den dyriske sjel i mennesket. Disse lavere sjelelige eller psykiske evner er godt kjent som klarsyn, klarhørsel, mediumisme, psykometri og spådomskunster av mange slag. Psykometri er evnen til å føle eller sanse den historie som er knyttet til en gjenstand. Et kjennetegn ved disse evnene er at man gjerne sanser, hører eller ser en blåkopi av den fysiske virkelighet for sitt indre øye eller øre.

Mange er født med disse evner og skulle gjerne vært de foruten fordi de ser og hører ubehagelige ting. Disse evner var utbredt i Atlantis, i den fjerde rotrase og er knyttet til vårt solar plexus senter. De gir på ingen måte tilgang til sjelen slik den fungerer på sitt eget transpersonlige plan. Normalt så beskriver de vårt personlige liv, inkludert familie, jobb, helse, økonomi, relasjoner og kjærlighetsliv. Enkelte forfattere går så langt at de hevder denne type aktivitet er et skritt tilbake til menneskehetens barndom og fraråder beskjeftigelse med disse evner.

La oss nå gå videre til sjelen på sitt eget transpersonlige plan, som av og til kalles for det høyere selvet. Her finner vi blant annet telepati og intuisjon som er en videreutvikling av henholdsvis hørselen og smakssansen. Intuisjon defineres som sjelens lys. Når dette lys styrkes så ser vi blant annet følgende tre områder klarere:

1) Livets viljes-aspekt kommer tydelig fram
Det betyr at vi forstår de universelle lover, den større hensikt og plan som ligger nedfelt i livet og som definerer evolusjonen i mikro og makrokosmos. For de fleste av oss så har vi problemer med å vite hva som skal skje neste måned. Så og si ingen så finanskrisen komme. Få eller ingen ser heller veien ut av den.

2) For det andre ser intuisjonen livets kjærlighets- og visdoms-aspekt
Det betyr at vi identifiserer oss med det ene liv som gjennomstrømmer alt og alle. Vi betoner medfølelse og syntese snarere enn ulikheter og forskjeller. Kunnskap er vitenskapen om natur og livets form-side, dvs. skallet og ikke kyllingen. Visdom er vitenskapen om ånden, dvs. kyllingen og ikke skallet rundt. Visdom handler om bevisstheten og dens utvidelse. Det er dessverre slik at i vår tid så står åndsvitenskap langt svakere enn naturvitenskap.

3) For det tredje styrer intuisjonen livets intelligens slik sjåføren styrer en bil
På den måten er vi bevisst det arbeidet vi gjør med å bygge egnede tankeformer sjelen kan virke gjennom. Vi er da bevisst vår type bevissthet.

I og med at mennesket er både et dyr, et menneske og en sjel, så kommer sjelen som nevnt til uttrykk på mange måter i oss. Grovt sett så gir dette tre utviklingstrinn som er lett gjenkjennelige i vår historie. Først har vi gruppen med lavere psykiske evner, dernest mystikere og til slutt okkultistene. Den første gruppen har vi allerede omtalt. Mystikeren er normalt motivert av sine følelser og hjertets kvaliteter. Aspirasjonen og hengivenheten til et ideal eller en visjon er ofte intens og i noen tilfeller fanatisk. Kjærlighet, enhet, harmoni og visdom er ledetråder. Okkultisten studerer energi og det skjulte på en intelligent og vitenskapelig måte. Energi følger tanken og okkultisten er opptatt av hvor den kommer fra, hvordan den kan styres og hvilke virkning den har. Skillet mellom det virkelige og det uvirkelige er sentralt. Pythagoras sin vektlegging av tall og lyd likeså. En sann okkultist er også en mystiker men ikke omvendt.

Hjertet
Sjelen er forankret i hjertet. Hjerte-senteret har 12 kronblader som sammenfaller med de tolv stjernetegn. Løven er knyttet til Solen, til hjertet, til den menneskelige sjel og er som kjent dyrenes konge. Hjertets kvaliteter eller dyder gir oss med andre ord ytterligere en pekepinn på hva sjelen bidrar med i våre liv. Disse inkluderer ydmykhet, tjenestevillighet, tålmodighet, udødelighet og utholdenhet, liv, toleranse, medfølelse, sympati, visdom, offervilje, kjærlighet til individet, gruppen og fellesskapet, samt evne til å identifisere seg med andre.

 

Sjelens kvaliteter

Sjelen har veldig mange kvaliteter og avslutningsvis skal vi løfte fram noen flere av disse. Ansvarlighet regnes for å være en av de mest fremtredende og kan knyttes til steinbukkens tegn. Frihet står også sentralt og det handler om frihet fra personlighetens makt og herredømme. Frihet kan knyttes til skyttens tegn som kommer etter skorpionen, hvor personligheten symbolsk sett dør.

Når sjelen kommer sterkere på banen tar vi ikke ting personlig lenger. Selvhøytidelighet forsvinner. Når vår identitet ikke lenger primært er definert av vårt fysiske, følelsesmessige og lavere mentale liv styrkes den indre ro og fred. Det blir lettere å gi slipp på mange av de ting, følelser og tanker vi tidligere tviholdt på. Evnen til å dele og sann glede er ytterligere to av sjelens kvaliteter.

Gisle Henden. Foto privat
Dr. Gisle Henden. foto privat

Om artikkelforfatter
Dr. Gisle Henden grunnla Astrologiskolen Herkules i 2002. Utdannet astrolog fra tre forskjellige skoler. Hovedfag i filosofi fra UIO med oppgave om Platon. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI og NIH i mange år og som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Jobber med både klassisk og esoterisk astrologi og underviser i Norge og Danmark.

Relatert på Alternativ.no

KURS OG UTDANNING i astrolog

ASTROLOGER/HOROSKOP


Relaterte artikler

Utdanning i astrologi har fått offentlig godkjennelse
Dr. Gisle Henden, leder av Astrologiskolen Herkules er svært fornøyd med endelig å ha fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi, etter en lang prosess.


Å finne sjelen sin igjen
På hennes spirituelle reise har spørsmål om sjelen opptatt Unni Ranheim. Hun opplevde å finne igjen noe opprinnelig, og dette åpenbarte en helt ny verden.

Hva er sjelen?
Jan Karlseng er lege og psykiater, og erfarte at legevitenskapen og psykologien kom til kort. De forenklet virkeligheten. Det resulterte i boken ”SJELEN å forstå det viktigste ved et menneske”.

Det handler om å lytte til sjelen
– Etter hvert som jeg har turt å åpne mer opp for det vi ikke kan se, har intuisjonen blitt sterkere og større. Hanne Kristin Rohde forteller hvordan hun bruker sjelsvisdommen og hodet samtidig.

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.