Nytt skoletilbud med holistisk pedagogikk

Foto: Istockphoto

Pedagoger, foreldre og andre ressurspersoner har tatt initiativ til å etablere en ny skole i Norge. Til grunn ligger holistisk pedagogikk og en plan for å skape en skole som utdanner hele mennesket.

Fremtidens skole i Norge kan bli holistisk, hvis det blir som ildsjeler ser for seg. Allerede nå foreligger det en konkret plan og en søknad fra Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt.

En gruppe pedagoger og ressurspersoner med tilknytning til Hurdal Økolandsby har utarbeidet en pedagogisk plattform til en lokalt forankret skole.

Den bygger på fire sentrale verdier:

KJÆRLIGHET – FELLESSKAP – ØKOSOFI – UTFOLDELSE

 

– Verdiene som forankres i skolehverdagen stemmer også overens med de verdiaspektene som regjeringen sier at den offentlige skolen skal baseres på i forslaget til ny læreplan, ifølge initiativtagerne.

I den offentlige utredningen ”Fremtidens skole, Fornyelse av fag og kompetanse” – NOU2015:8, fremheves blant annet dybdelæring, vitenskaplige metoder og tenkemåter, samhandling, å kunne utforske og skape, kreativitet og innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning og tettere samarbeid mellom fag.

 

 

Eget forbund
Carina Harsund er leder av Forbundet for Holistisk Pedagogikk, en interesseorganisasjon, som har til hensikt å fremme holistisk pedagogikk for allmenheten. Hun har skrevet en hovedfagsoppgave «Holistisk Pedagogikk, dannelse hinsides dannelse”, og fungerer som mentor for skoleprosjektet. Nylig deltok hun på en konferanse om holistisk pedagogikk på Litteraturhuset i Oslo, et åpent møte arrangert av Holistisk Forbund i samarbeid med Forbundet for holistisk pedagogikk.

 

Den pedagogiske retningen som nå etableres i Norge er ny for oss, men andre steder i verden er den godt etablert.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

 

”Holistisk pedagogikk (Holistic Education) er et utdanningsvitenskapelig paradigme som har sin opprinnelse fra Nord-Amerika på 80-tallet. Den kom som en reaksjon på den konvensjonelle pedagogikken den gangen og dens vekt på standarder, tester, skolereformer og politiske agendaer. Det var også en reaksjon på en samfunnsutvikling som fremhevet kapitalistiske og materialistiske verdier. Verdier som preger vårt samfunn i dag og som gjør holistisk pedagogikk gjeldene for vårt årtusen”, ifølge nettsiden til Forbundet for Holistisk Pedagogikk.

 

På Litteraturhuset i Oslo deltok også canadiske Jack Miller, en av hovedpionerene bak Holistisk Pedagogikk, med et foredrag om om holistisk pedagogiske grunntanker og hvordan disse blir praktisert ved Equinox Holistic Alternative School, Toronto, Canada. Miller arbeider som professor ved Universitet i Toronto, der han har undervist i emnet i over 30 år, samt skrevet en rekke bøker og artikler om tema.

 

Hva innebærer holistisk skole
Den holistiske pedagogikken forholder seg til vitenskapen holisme. Begrepet holisme kommer fra greske HOLOS som betyr hel, fullstendig, og hovedessensen er at man ser på helheten som mer enn summen av dens deler. Vitenskapelig betyr det at man arbeider ut fra et grunnsyn om at alt og alle er forbundet med hverandre.

 

– Holistisk utdanning er en prosess for å utvikle bevisstheten om at verden er en enhet, en uberoende helhet. Den baserer seg på en dyp hengivenhet til livet og en dyp tro på det iboende potensial hos den menneskelige natur. Den strever etter å utdanne det hele mennesket, ikke bare fragmenter. Den prøver også å forberede eleven på å leve ansvarlig innenfor et alt mer komplekst samfunn, som har nye behov og nye målsettinger, ifølge skoleprosjektet i Hurdal.

 

Pedagogikken benytter seg av seks ulike aspekt for å gi eleven en helhetsopplevelse:

 

Det kognitive
I forhold til det kognitive aspektet, så fremmer holistisk pedagogikk at intellektuelle ferdigheter skal kultiveres med kjærlighet og respekt. Logisk-matematisk og verbal intelligens blir utviklede gjennom en innlæringsprosess som tillater eleven en full mestring gjennom å resonere. Holistisk tankegang blir utviklet gjennom strategisk, vitenskapelig tenking, som gjør det mulig å forstå de komplekse dilemma i dagens kultur. I denne dimensjonen er holistisk pedagogikk spesielt influert av de nye vitenskapsparadigmer hos vitenskapen som viser oss en kreativ ikke-linjær måte å bruke tanken på.

 

Det sosiale
I forhold til elevens sosiale aspekt, så ser holistisk pedagogikk mennesker som sosiale og fellesskaps orienterte av naturen. Å leve sammen med andre er enda en integral del både for individets utvikling og for opplæringens strategi. Sosial kompetanse stimuleres gjennom samarbeid og ulike gruppearbeid. Det blir utviklet en opplevelse av at det finnes et innlæringsfellesskap, der medlemmer har et ansvar imot det lokale og det globale fellesskapet. Å lære seg å bo i et fellesskap er vesentlig for opplæringen og kan stimuleres i ethvert fag eller innstudering.

 

Det emosjonelle
Det tredje aspektet er det emosjonelle. Mange elever lærer seg ikke fordi at de er under press når de møter konkurranse. Sann innlæring er beroende av selvtillit og emosjonell trygghet. Ikke kan lære seg når de føler seg truet. Holistiske lærere ser barnets liv som en udelt helhet. Skolen trenger å være en plass som bidrar til emosjonell vekst.

 

Det fysiske
Fysisk eller kroppslig dimensjon er så mye mer enn aktiviteter og idrett. Fysisk utvikling blir sett på som et integrert element for all vekst. Mennesker og spesielt barn, lærer seg gjennom aktiviteter. Noen unge mennesker trenger desperat fysisk aktivitet for å lære, siden fysisk aktivitet er en verdi i seg selv. Fysisk utvikling inkluderer riktig ernæring, hygiene, seksualitet, og helse. Bevisstheten selv er fundert i det fysiske. Derfor er fysiske øvelser slik som for eksempel hatha yoga og avslapping rekommandert.

 

Det estetiske
Det estetiske aspektet hos den menneskelige naturen blir godt stimulert gjennom holistisk pedagogikk. Holistisk pedagogikk blir i grunn mer ansett for å være en kunst mer enn en teknikk. For holistisk pedagogikk så er kunst et uttrykk for sjelen; kunst er muligheten til å uttrykke våre kreative impulser og for å gi uttrykk for at vi setter pris på andres uttrykk. Det er fundamentet for et lykkelig liv. Det er den medfødte menneskelige kjærligheten for skjønnhet som det industrielle/vitenskapelige miljøet nesten ikke anerkjenner. Det er en kilde av informasjon for elevenes åndelighet. Kunst bidrar til opplæring i allmenhet, siden den på utmerket måte kan bidra til å tilegne seg enhver kunnskap. I holistiske skoler blir kunst stimulert på alle nivåer og i alle forskjellige uttrykk.

 

Det åndelige
Holistiske lærere poengterer at åndelighet ikke har noe å gjøre med sekteriske doktriner å gjøre. Åndelighet er grunnleggende i utdanningen siden man ikke kan bli et helt menneske kun gjennom kognitiv utvikling og analytiske prosesser. Åndelighet kommer fra en opplevelse av at vi er hele og at våre liv former en del av grunnen som gir liv til universet. Det er en opplevelse av enhet med livet og av absolutt kjærlighet og forbrødring.

 

Støttespillere til prosjektet
Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt som har tatt initiativ til å starte Norges første basert seg på Holistisk Pedagogikk, har søkt om offentlig godkjenning av prosjektet. Initiativtagerne har allerede fått støtte fra Astri Bruns Kreative Fond, men søker støtte fra andre instanser for gjennomføring av prosjektet og pedagogikken som fremhever elevens menneskeverd og fokuserer på eleven som et opplevende vesen.

> Her kan du lese mer om skoleprosjektet og Holistisk pedagogikk:

Relaterte linker:

Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt

Forbundet for Holistisk Pedagogikk

Se også:

ALTERNATIV.NO/KURS OG UTDANNING A-Å

ALTERNATIV.NO/AKTIVITETSKALENDER

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.