Øyebevegelseterapi, EMDR -
Eye Movement Desensitization and ReprosessingBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Forskning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, er en forholdsvis ny metode innen
psykoterapi. Metoden ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California.

Den har hentet elementer fra flere effektive psykoterapiterapiformer, som er utviklet for å gi best mulig virkning i behandling av personer med psykiske plager. Metoden brukes for å fremme bearbeiding av traumatiske opplevelser og til å integrere følelser og opplevelser i kroppen. I senere år har den også vært nyttet for å utvikle personlige ressurser.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
EMDR kan være spesielt effektiv ved behandling av traumatiske minner. Behandlingen innebærer elementer av eksponeringsterapi og *kognitiv atferdsterapi kombinert med øyebevegelser, som skaper en endring i oppmerksomhet og medfører hurtig prosessering av traumatiske eller vonde minner som har festet seg ved plutselige, uventede tap, ulykker, vold og lignende.

Klienter som har sterke traumatiske opplevelser bak seg plages ofte av påtrengende og meget
ubehagelige minner. EMDR har vist seg svært effektiv for å redusere intensiteten av disse minnene,
og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Man kan arbeide med minner
som er noen dager gamle, eller minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.

EMDR kan nyttes alene for avgrensede problemstillinger eller inngå som del av en mer omfattende behandling.

Beskrivelse av Behandling
Metoden lar klienten ta utgangspunkt i et bilde, ofte fra en traumatisk situasjon, og den negative
tanke som følger dette bildet når det hentes frem på terapeutens kontor. I tillegg klarlegges det hva
en heller kunne ønske å si til seg selv om dette bildet. Når bildet hentes frem, kjenner en på hvilken
følelse som går med bildet og hvor en kjenner det i kroppen når en tenker på bildet, sier setningen
som går med bildet og holder følelsen som følger bildet fremme.

Både innledningsvis og underveis benyttes et såkalt ubehagsnivå (subjective unit of distress – SUD) for å følge utviklingen av det som skjer. Når alle disse elementene (bilde, tanke, følelse og kroppslig sensasjon) fokuseres, blir klienten bedt om å følge terapeutens hånd med øynene samtidig som hånden føres frem og tilbake i klientens synsfelt. Denne bilaterale stimuleringen (øyebevegelsene) kan noen ganger erstattes av auditiv stimulering (lyder alternativt til høyre og venstre øre) eller håndtapping (lette berøringer på venstre alternativt høyre hånd). Det antas at bilateral stimulering til hjernen samtidig som en fokuserer på elementer ved den traumatiske opplevelsen medfører en hurtigere bearbeidelse av negative følelser og tanker enn vanlig samtale.

Hvor mange behandlinger trenger man
EMDR kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.


Lov og Rettigheter
De som i dag arbeider med EMDR har bakgrunn som psykolog, psykiater eller har en
psykoterapeutisk utdannelse som er blitt godkjent av den internasjonale EMDR-foreningen.
Helsepersonelloven er gjeldende.
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)


Utdanning
Utdanning foregår over to trinn:
Trinn I, 3 dager, 10 t veiledning og trinn II, 3 dager, 10 t veiledning.
Man kan ta utdanningen i Norge. Ettersom metoden kan sette i gang sterke prosesser, settes det
klare krav til godkjent psykoterapeutisk utdanning for å ta kursene.


Forskning
I løpet av snart 20 år er metoden dokumentert som en effektiv behandlingsmetode for de som plages
med posttraumatisk stress, mens den ikke har den samme dokumentasjonen for bruk ved andre
mentale problemområder.

Les mer om forskning på EMDR:
Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDRFinn behandler - behandler.no
Finn en utøver som tilbyr behandling med EMDR. behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon
.


* Kognitiv psykoterapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens
følelsesmessige og fysiologiske prosesser.

Referanser:
Senter for Krisepsykologi, Bergen
Senter for Krisepsykologi, Oslo
Psykolog Bjørn Aksel Aasen
Alternativopplysningen har hatt samtaler med utøvere av metoden.

Francine Shapiro, 2001. Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles,
Protocols and Procedures (2nd ed.).
New York: Guilford Press.

Francine Shapiro, 2002. EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach: Experts of Diverse
Orientations Explore the Paradigm Prism.
Washington, DC: American Psychological Association Books.

Solomon, R., & Dyregrov, A. (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
Rebuilding assumptive worlds. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 1024–1030.
Tekst kan kun gjengis med tillatelse fra ALTERNATIVopplysningen.
Copyright©ALTERNATIVopplysningen.Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen