logo

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Neuro Lingvistisk Programmering - NLP, er en adferdsmodell og en rekke ferdigheter og teknikker som ble skapt av Richard Bandler og John Grinder på midten av 70-tallet. Gjennom å kartlegge mønstre eller ”programmer” som skapes gjennom samhandlingen mellom hjernen (neuro), språket (lingvistisk) og kroppen avdekkes individuelle mønstre/strategier som fremskaffer en bestemt atferd. Etter NLP-modellen er det disse strategiene som gjør at noen mennesker takler utfordringer og oppnår ønskede resultater, mens andre mislykkes. Gjennom bruk av NLP-teknikkene kan man endre på strategiene som er bakgrunnen for resultatene man oppnår, slik at man ender opp med mest mulig hensiktsmessig atferd. Innen NLP er det forresten ingen ting som er mislykket - resultatene bedømmes bare som mer eller mindre nyttig. Slik blir resultater gjort om til feedback, som gir svar på om og hvilke endringer man eventuelt bør foreta seg.

Nevro Lingvistisk Programmering er gjerne mest kjent som redskap i coaching og terapi, men det er også svært anvendelig i forbindelse med læringsprosesser og i business-settinger. I det hele tatt er noe av poenget med NLP at det ikke er begrenset til noe bestemt område; NLP er tverrfaglig i den forstand at man kan kartlegge de mest effektive mønstrene på ulike fagområder, og så lære disse bort til andre igjen. Denne prosessen kalles i NLP for modellering. Det var faktisk slik NLP ble skapt. Gjennom å kartlegge atferden og mønstrene til noen helt eksepsjonelle mennesker innenfor områder som kommunikasjon, terapi og hypnose, (særlig Fritz Perls, Virigina Satir og Milton H. Erickson) avdekket Bandler og Grinder strukturen bak det som gjorde disse geniene så suksessfulle. Denne strukturen var det som la grunnlaget for det som i dag kalles NLP.

Dyktige utøvere av NLP finner frem til de underliggende årsakene til problemene hos et menneske eller en organisasjon, og ved å bistå med endringer i strategiene kan problemer som kanskje har eksistert i årevis bli løst. Endringene kan enkelte ganger skje så raskt og så elegant at det hele virker nesten magisk. Det er altså ikke uten grunn at en del personer med NLP som bakgrunn har et verdensomspennende ry for å kunne bringe frem det beste i mennesker, de mest kjente er kanskje Anthony Robbins og Paul McKenna. Men også i Norge finnes det personer som har høy kompetanse og lang erfaring i å bruke NLP som redskap i forandringsarbeid.

Det varierer hvor dyktig de enkelte utøverne av NLP er. Selve NLP-utdannelsen er hovedsakelig delt opp i tre trinn: Practitioner, Master Practitioner og Trainers Training sertifisering. I tillegg til dette har det gjerne stor betydning hvilken institusjon man har fått sin sertifisering fra. Og her som ellers i livet er naturligvis også erfaring viktig. Selv med bare basis-ferdigheter (Practitioner) kan man være i stand til å hjelpe andre på en utmerket måte. Men dersom man kan få sjansen til å gå til noen med Trainers Training som også har lang erfaring, kan man være trygg på at man er i de beste hender. Og se da ikke bort i fra at du kan oppleve noe magisk.

Navnet Nevro Lingvistisk Programmering indikerer at modellen har oppstått gjennom integreringen av tre ulike vitenskapsområder. Neuro-delen av NLP handler om nervesystemet til menneskene. En stor del av NLP handler om å forstå og å bruke prinsipper og mønstre hos dette nervesystemet. Ifølge NLP er alle kognitive prosesser, f.eks. å tenke, å huske og å skape, et resultat av mønstre (programmer) som virker i nervesystemet. Vår egen oppfatning av virkeligheten er en sammenkobling av den informasjonen som vi mottar gjennom nervesystemet. Informasjonen er i praksis alle sanseinntrykkene vi mottar gjennom å se, høre, kjenne, smake og lukte.
NLP har også sin basis i lingvistikken (språket). Etter NLP-modellen er språket dels et produkt av nervesystemet, dels vil språket stimulere og påvirke nervesystemet. Språket er for eksempel den viktigste måten som vi mennesker kan påvirke nervesystemet til andre mennesker, for eksempel ved å fremskaffe følelser som frykt, glede osv. Effektiv kommunikasjon handler dermed om hvordan vi bruker språket til å instruere og å stimulere, samt å uttrykke konsepter, målsetninger og problemer i en gitt sammenheng.

Programmeringsaspektet i NLP kommer fra tankene om at læring, hukommelse, kreativitet osv er mentale prosesser – neuro-lingvistiske programmer som vil fungere mer eller mindre effektivt for å oppnå visse mål eller resultater. Programmene kan også kalles strategier. Våre holdninger og handlinger i forhold til problemer og nye situasjoner baserer seg på disse strategiene/programmene. Det er imidlertid individuelle forskjeller i programmene våre, og visse programmer/strategier viser seg mer effektiv for å oppnå et visst resultat enn andre.
Selv om dette kanskje kan høres veldig teoretisk ut, har NLP langt større fokus på praktiske resultater enn teoretisk forståelse av menneskelig atferd. Det hevdes gjerne at man ikke kan lære NLP gjennom å studere, men kun gjennom å skaffe seg praktisk erfaring i hvordan modellen fungerer. Den praktiske erfaringen får utøverne gjerne gjennom kurs hvor prinsippene bak NLP utforskes og utfordres. Øvelsene er gjerne preget av lek og eksperimentering, og gjennom å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer lærer utøverne modellen bak NLP.

NLP er enkelte ganger definert som studiet av den subjektive virkeligheten, i den forstand at vi alle opplever virkeligheten litt forskjellig enn andre mennesker. Folk lager sitt eget mentale ”kart” av virkeligheten, og ingens kart er helt like. Hvis jeg ble bitt av en hund som liten, kan hunder for eksempel bety noe som er skummelt og farlig i min virkelighet (i mitt kart av virkeligheten). For andre er derimot hunder de snilleste dyr i verden. Vår egen subjektive oppfatning av virkeligheten tar utgangspunkt i vårt eget kart av virkeligheten, og dette kartet vil aldri samsvare helt med den objektive virkeligheten; kartet er ikke terrenget som det gjerne uttrykkes i NLP. Fra et NLP-perspektiv er det våre kart, og virkeligheten selv, som skaper begrensninger og problemer for oss mennesker.

Sentralt i NLP er også antagelsen om at livet og sinnet utgjør systemiske prosesser. Med dette menes at det er ingen ting som eksisterer i fullstendig isolasjon fra omverdenen. En enkeltperson vil for eksempel påvirkes av verdier og trossystemer, av hendelser fra fortiden, tanker om fremtiden, miljøet man omgir seg med osv, og alle disse enkeltelementene påvirkes igjen av hverandre. Endringer i en del av dette systemet vil i varierende grad påvirke alle andre deler av systemet. Et enkelt eksempel på dette er når jobbsituasjonen påvirkes av problemer hjemme. Ideelt sett vil derfor eventuelle endringer hos enkeltpersonen ta hensyn til dette, slik at man ikke oppnår uønskede bieffekter på andre områder.

I korte trekk går forandringsarbeidet i NLP ut på at (1) kartlegger nåværende tilstand og deretter (2) gir personen eller organisasjonen tilgang til ressurser for å oppnå (3) ønsket tilstand. For å oppnå dette er det generelt viktig å skape en tydelig beskrivelse av den ønskede tilstanden, at man får feedback gjennom sansene (dvs. ikke gjennom hva man eksempelvis antar eller tar for gitt, men gjennom observasjon) og at man utvikler fleksibilitet i forhold til indre respons og ekstern atferd. Blant de klassiske NLP teknikkene kan nevnes meta-modellen, ankring, pacing og leading, milton-modellen og hypnose samt 6-trinns redefinering.
De senere år har imidlertid flere av de ledende personlighetene innen NLP skapt sine egne systemer, basert på de grunnleggende forutsetningene fra NLP. Anthony Robbins har for eksempel sitt system, Neuro-Associative Conditioning, Richard Bandler har utviklet noe han kaller Design Human Engineering, mens Tom Vizzini og Kimberly McFarlane bygger arbeidet sitt på noe de kaller 3D-mind. Samtidig som alle disse systemene er svært effektive redskaper på sine områder, må de også ses på bakgrunn av et behov for å stikke seg ut i mengden fra alle andre som bruker NLP som redskap. Ingen av disse systemene skiller seg fra ”klassisk” NLP på noen uforenelig måte, og de er vel heller snarere et eksempel på hvordan NLP benyttes til å skape utvikling og kreativitet.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.